stone hill

Sabtu, 28 April 2012

IDENTIFIKASI LONTAR GEGURITAN CANGAK


Naskah milik                           : Kantor Dokumentasi Budaya Bali
Nomor : Cakepan No.             : 
              Kropak No.               :
Panjang / Lebar                       : 25 cm. / 3,5 cm.
Jumlah                                     : 14 Lembar
Diketik tanggal                       : 15 April 1995
Disalin oleh                             : N.K.R. Erawati

GAGURITAN CANGAK

1.b.  GINADA
Om Âwighnamastu.
Gaguritan sang cangak
Pupuh Ginada
Bapa jani manuturang, apang cèning jwa
minèhin, satwanňa ya I sang cangak, ngeka
dāya māpisāādhu, momonňane kaéngkébang,
gampil katakil, apang siddha mikolihang.

1.      Ngawit bapa manuturang, i cangak sédék
2.a.        minéhin, kenken jani / ban madāya, bene
apang bakat éjuk, di telagane apang télah,
sékabédik, sadina awake ngamah.

2.      Mélah jani upayaang, jani ngamah malu
tunian, ngalih di tongose lenan, bene apang
tusing tau, alusin malu ya baan, sékabédik,
mūsti ya sayan tabah.

3.      Yening suba boh makéjang, gampang jani ban

2.b.      Ngéjukin / pépéd ya sékabédikang, kébérang
johang mundut, ditu mara lawut tadah,
kénir-kénir, I cangak pragat ngeka dāya. 

4.      Carita ya pasémāngan, di tlagane ane aśri,
ditu maring tngahing alas, kapayasin bungan
tuńjung, éyehńane dalém pésan, turing éning,
 liyu bene mauléhan.
5.      Majujuk ditu I cangak, ba - / - tis nengkleng
3.a.        Sému rimrim, mapanganggo ya sarwwa pétak,
méganitri lan makétu, manting-anting ma-
sulimpang, cara suci, mirib kadi sang bha-
gawān.

6.      Sing taen ngutang séméngan, sang bhaka suba
maningkrik, majujuk saih di téngah, nanghing
ya sing taen ngantug, péésnane kagélékang,
ngwalek di ati, nah jani buwin késépan./

3.b.  Pupuh Sinom
Yan kudang dina kapo I cangak, nalanang
dāya ane culig mābét abet twara mangsa,
yadin adā manguyakin, bene iya saayan bani,
mapunduh ya tur mangrubung, adaa bani ma –
nétésang, maatur manunas sisip, aksama ratu,
tityang mangkin manunasang.

1.      Tityang dahat angob pisan, dados dusan
4.a.        mamati - / - māti, mamaksa sakancań tityang,
sang bhaka kéńung naawurin, yen ento
tunasang céning, nah ońangan malu tumpul,
apang ońa madingéhang, critan bapane ne
ngūni, saking tuhu, jani bapa manuturang.

2.      Ne malu maan sakit raat, dasdasan bapa mati,
 ngarengreng téken kaah-kaah, angkyan bapa
4.b.        nu abédik, gantin bapa nu mau - /- rip,
bhatāra asung manulung, masabda saking
māntara, mapiccha ubad dahat sulit,
apang suwud, bapa ńalanang hingsakamma.  

3.      Di suban bapa ngiringang, bapa ségér pra
mangkin, tan aboreh tan paubad, di subane
ségér jani, bapa bwin kandikain, maprayascita
mapupug, mawintén terus kadhiksa, nganūtin
5.a.        śasana śuci, ńala - / - nang mādan kadharmman.
4.      Bapa tusing bani tulak, téken pawisik sang
hyang widhi, jani suba bapa ńalanang, suwud
mangsa mamāti-mati, dadi, dadi padānda mraga
śuci, dosan bapa ane malu, tébus bapa apang
télah, éda takut céning jani, mai mapunduh,
ngajak bapa mapénéman.

5.      Sang bhaka kéńém di manah, reh dayāne ma-
5.b.        ngambahin, be - / - ne tusing ada réngas,
pada mélér panésékin, I cangak mańambungin,
prajani ngésehin sému, mamuńi ngarod mégat-
mégat, uduh panak bapa céning, twara buwung,
céning enggal karusakan.

6.      Sédih bapa tan pahingan, reh lekete
téken céning, bapa suba pédas pésan, ortha
ne ya suba pasti, méndega péńcar lan

6.a.        pańcing jaring, tu - / - kang sungsung lan
sewu, lakar tékā mangubékang, di sasih
kapate, jani, twara buwung, céning ońa
kabakatang.

7.      Pupuh Pangkur
Pégat muńin ne nuturang, lawut mamulisah
I cangak ya mangéling, marūpa kāngén
lulut, sāha ngame-ame bhatāra, duh pukulun.
To dija tityang itawangunngun, nirgunā san
yājńan tityang, tan siddha antuk nulungin. /

6.b. 1.   Bene ditu pada makésyab, katakutan, ningéh
 wacanan sang mahārsi, ada ngarépang maatūr,
 amréra paduka pādandā, dong tulungin, ūripang
 śisyan iratu, sakańcaning waték iwek, ledang
 ratu mapicha urip.
2.      Padānda bhaka macéngāéhan, tur sinambi,
nutsut yeh cingake kring, muńine ngrérńés
7.a.        alus, mécuk alis cara ngénéhang, a - / - duh
céning, bapa inget céning bagus, ada
tlaga mélah pésan, apit gunung liwat
singid.

3.      Bwina dhanune linggah, yehńa éning,
dalémńa tan kadi-kadi, kénéh bapane yan
sépawut, jalan kéma céning mapindah, sékā
bedik, bapa ńidayang manulung, sédina
bapa ngéngérang, sinah sing kabhayapati.

4.      Pragat I cangak nuturang, katinggalin,
7.b.        bene apang / ngitungin, mani séméng
apang cumpu, keto pabésén I ccangak, dadi
gati, bene sangkép sapawut, tusing tau
teken nāya, I lubak mabulu kédis.

5.      Twah aukud ane tulak, I kapiting sangt
śiksa di ati, akéték twara ja ngugu,
téken solahne I cangak, dija unduk bwayane
8.a.        tuwara ngamu, ngakal ngae pulés-pulésa - / -n,
 apang bani manésékin.

6.      Yening mūla dasar corah, yadin kaput,
sapradég bān kamén putih, kaswen pasti ya
luntur jāti waluya mūla, ane jani, twah
ya mapi-mapi sāddhu, mābétābét, twara
 mangsā, apang éńak manésékin.

7.      Lyu yen imba-imbayang, anggon titi,
anggon dasar maminéhin, buka ya i kédis
8.b.        célépu - / - k, buka yen kāla lemah, reh
ajrih téken sinar sūryya murub, yen pé
ténge ya ke cédang, katwangin dening
wéngi. 
8.      Pupuh Ginada
Wireh paswara ngalahang, I yuyu ya jani
néngil, crita mani paséméngan, I cangak
suba jumujug, bene pada ya menekan,
 saling mālwin, pang malunan kapindahang.

1.      I canga - / - k mamuni banban, suba kapacuk
9.a.        ban cning, yen pacuk lan majalan, bapa
tusing maksa béngkung, lamun céning twara
énak, tusing pédih, wireh céning ngrasayaang.

2.      Swaddharmman bapa nguduhang, mapawékas téken
céning, apang tusing kéna béńcana, kénéh
bapa saking tuhu, nulungin buka I dewa,
aduh céning, bayun bapa késyab-késyab.

3.      Ne ja - / - ni bene magarang, ngatūrang
9.b.        awak saling malunin, nunas ratu jwa gé
lisang, bwat tityang mangda kāntun, sang
cangak mańawisang, nah magilir, kudyang
 bapa acépokan.

4.      Sarāhina kagilirang, sang cangak kéndél
mangikrik, mokoh sadinā mangamah, kaéjohang
maring gunung, di duwur batune asah,
10.a.      Ngae silib, anae nu pang dā / ya nawang.

5.      Makélo-kélo suba sinah, bene ditu
sayaan tékis, twara nu magantulan,
tulangańane lyu madugdug, ddi batu tongosne
ngamah, ne si duri, I yuyu kéna giliran.

6.      Di gantinne ya kapimdahang, I yuyu suba
di tépi, sang cangak enggal téka, i
yuyu nésék umātūr, inggih pāduka padanda,
nunas gélis, mangdā / tan tityang
10.b.      kasepan

7.      I Cangak sāda runtag, yen pet katara
ne jani, sing buwung lakar kaséngkala,
 I yuyu ngarépang ditu, bawongńane kagisi
yang, antuk kāpit, tur mātūr apanga
enggal.
8.      Twara dadi ya tanggéhang, I yuyu apang
 kaenggalin, alon I cangak ngébérang,
 I yuyu ditu magantung, di bawongńane I
11.a.      canga - / - k, kaget gélis, teked di batu ne-
 asah.

9.      I Yuyu ditu mamédasang, tulang madugdug
mamutih, nānghing ya suba sédya, jani
bhūktine katému, kapitńane kéakésang,
tur mamuńi, iba cangak, nah orahang.

10.  Tulang apa to makacakan, miwah cen
dhanune śuci, jani kai suba pédas, iba
11.b.      mapi-mapi sādhu, ńama - // - n kai télah
amah, cai da mungkir, bhukti géde
mańihnayang.

11.  Sambil kapitńa kéakésang, mamatbat
mangańcan, mati, tébus dosan caine cangak,
urip ibane bakal bańcut, dosan ibane
kaliwat, jani asanin, bawong ibane bakal
pégat.

12.  I Cangak slégak-sélégak, ngacuh muńi
12.a.      ngi - / - dih urip, pélih icang saja pésan,
kwala icang ngidih idup, apa cai
kakénéhang, kal adanin, bwin seiddupe
mamańjak. 

13.  I Yuyu jani manimbal, dā cai liyu ma-
muńi, aba kai malipétan di tongos
kaine malu, yening cai nora éńak,
12.b. dini mati, basang kaine gragétan. /

14.  I Cangak sing ńidayang ngudyang,
uripne suba magisi, kudyang bān mańélsélang,
malipétan bayune suwung, I yuyu tétép
sédya, satata ńépit, bawong ipune
I cangak.
15.  Enggal jani kacritayang, I yuyu tékéd
ya jani, di tongos ne I pidan, di
marane méńcég tuun, kāpitńane kéakésang,
13.a.    sambil mamu - / - ńi, nguman-uman ya
I cangak.

16.  Jani kal manutugang, muńin kal ane
tuni, cai tuwi madasar corah, satata
madya apus, sing pantés baang ukuman,
bangkā cai, anggon pamayahan salah.

17.  Di subane kaah-kaah, nagih bangkā
kélik-kélik, enu masih cai corah,
13.b.      nagih no - / - mok apang idup, yening
suba cai elah, pasti buwita, ngulah aluh panga motah.

18.  Sajaba cai bangkaang, tan paguna nu
maūrip, saidupan ngae cāra, ne karmman
caine pupu, ala ayu mūla mabwah,
tur kakapit, pégat bawong ya I cangak.

19.  Amonto bapa ńatwayang, céning bisa ma-
14.a.      minéhin, ka - / - rana céning suba tatas,
śubha aśubha karmma tau, bapa twara ja
mangajah, twah pakeling, sutakerthin bapā
ken panak.

20.  Tlas amuniki dumun.

Puput kasurat, ré, ū, langkir, catūrdaśi
kresna paksa, śrawana.
Iśaka, 1912.
Kang anurat, made pasék.
Bańjar satriya, nagara Jémbrana.
IDENTIFIKASI

-          Judul naskah                     = Gaguritan Cangak
-          No Naskah                        = G / N / 8 / DISBUD
-          Tempat Penyimpanan Naskah       = Perpus KTR DOKBUD BALI PROP BALI
-          Asal Naskah                      = Negara – Jembrana
-          Keadaan Naskah               =  Utuh (Halaman terakhir kosong)
-          Ukuran Naskah                 = 25 x 3,5cm,
   Panjang 25 cm, lebar 3,5 cm.
   Ukuran yang ditulisi : 20 x 3,5 cm.
-          Tebal Naskah                    =
  Jumlah lembar : 14 Lembar
 Yang ditulisi  : 27 halaman
-          Jumlah baris                      = 4 baris
-          Huruf/aksara/tulisan          = aksara bali
-          Ukuran dan bentuk huruf             =
Ukuran                              = sedang
Bentuk                              = tegak
Tulisan                               = jelas
-          Cara penulisan lontar        = bolak-balik
-          Bahan naskah                    = Daun Lontar
-          Bahasa Naskah                  = Bahasa Bali
-          Bentuk Teks                      = Gaguritan
-          Umur Naskah                    = 100 tahun (1 abad)
-          Identitas pengarang/penyalin        = Made Pasek
-          Asal usul naskah               =
-          Fungsi sosial naskah          = sebagai gambaran dari subha dan asubha karma
-          Kalimat awal                     = Bapa jani manuturang, apang cening Jwa minehin, satwanina ya I sang cangak.
-          Kalimat akhir                    = Bapa tuara je mangajah, twah pakeling, sutakerthin bapa ken panak.

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More